30. nóvember 2023

Nægt vatnsrennsli til Vestmannaeyja

Að gefnu tilefni er rétt að árétta að þótt hættuástandi Almannavarna hafi verið lýst yfir í bæjarfélaginu vegna skemmda á vatnslögn þá er öllum íbúum og fyrirtækjum tryggt nóg vatn sem stendur. Almannavarnayfirvöld hafa sömuleiðis ítrekað í fjölmiðlum að ekkert neyðarástand væri í Vestmannaeyjum vegna þessa og unnið væri að því að koma í veg fyrir að þær aðstæður sköpuðust. 

Núverandi vatnslögn tryggir nægilegt vatnsrennsli til heimila og fyrirtækja enn sem komið er og unnið er markvisst að því að svo verði áfram.

Áætlanir miða að því að vatnsleiðslan verði tryggilega fest þannig að óveður muni ekki geta skemmt hana frekar en orðið er. Nokkrar leiðir eru til skoðunar svo að lögnin haldi þar til ný verður lögð, sem stjórnvöld segja að sé forgangsmál. Ástandið sem nú hefur skapast hefur því sett nauðsynlegan þrýsting á að varanlegri lausn verði hrint í framkvæmd sem allra fyrst.

Á sama tíma er til staðar áætlun um að tryggja afhendingu vatns til skamms tíma muni lögnin rofna. Ljóst er að svigrúm er til að bregðast tímanlega við og tryggja að vatn berist heimilum og fyrirtækjum komi til skerðingar. Varaforði vatns er til staðar í bænum auk þess sem Víðir Reynisson, sviðstjóri almannavarna, greindi frá því í samtali við fjölmiðla að vatn yrði flutt til Eyja rofni leiðslan. Stærstu sjávarútvegsfyrirtækin hafa nú þegar undirbúið kaup á síubúnaði sem framleiðir vatn úr sjó sem góð reynsla er komin á erlendis. Með þessu verður vinnsla tryggð þar til ný vatnslögn verður lögð.

Á næstu dögum er stefnt að því að ganga frá pöntun á nýrri vatnsleiðslu sem ætti að vera komin í notkun í síðasta lagi næsta sumar. Samhliða þessum verkefnum, sem eru þegar komin í ferli, eru bæjaryfirvöld að njóta liðsinnis hæfustu manna hjá Almannavörnum við að skipuleggja hinar ýmsu sviðsmyndir sem gætu komið upp við þessar aðstæður.

F.h. Vestmannaeyjabæjar
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri
Páll Magnússon, forseti bæjarstjórnar
Eyþór Harðarson, bæjarfulltrúi


Sufficient water flow to Westman Islands

It is worth stressing that even though the Civil defence authorities has declared a state of alert phase in the municipality due to damage to water pipes, all residents and businesses are currently guaranteed sufficient water. The civil defence authorities have likewise reiterated in the media that there was no emergency in the Westman Islands due to this and that work was being done to prevent that situation from arising.

The current water supply system ensures sufficient water flow to homes and businesses so far, and work is being done to ensure that this continues.

Plans aim for the water pipe to be securely fixed so that storms will not be able to damage it any further. Several ways are under consideration to ensure that the pipeline will last until a new one is laid, which the government says is a priority. The current situation has therefore put the necessary pressure on a permanent solution to be implemented as soon as possible.

At the same time, there is a plan in place to ensure the delivery of water in the short term, should the pipe break. There is room to react in a timely manner and ensure that water reaches households and businesses in the event of a reduction. There is a reserve of water in the town. Víðir Reynisson, Department manager at the department for Civil Protection and emergency management, reported in an interview with the media that water would be transported to the Islands if the pipeline breaks. The largest fishing companies have already started preparing with the purchase of filter equipment that produces water from sea, which has good experience abroad. With this, production will be guaranteed until a new water pipe is laid.

In the coming days, the aim is to finalize the order for a new water pipeline, which should be in use next summer at the latest. Along with these projects, which are already underway, the municipal authorities are enjoying the help of the most qualified people at the Civil defence authorities in planning the various scenarios that could arise in these situations.


Wystarczający przepływ wody do Vestmannaeyjar

Należy poinformować o tym, że mimo ogłoszenia stanu niebezpieczeństwa ochrony cywilnej Almannavarnir w mieście z powodu uszkodzenia wodociągu, to wszyscy mieszkańcy, jak i firmy mają zapewniony wystarczający dostęp do wody na ten moment. Zarząd ochrony cywilnej podkreśla również w mediach, że nie ma sytuacji stanu wyjątkowego w Vestmannaeyjar w związku z tym, dlatego że pracowane jest nad tym, aby zapobiec takiej sytuacji.

Aktualnie istniejący wodociąg zapewnia wystarczający dopływ wody do domów i firm i pracowane jest nad tym, aby tak pozostało.

Plany mają na celu bezpieczne przymocowanie wodociągu tak, aby zła pogoda nie uszkodziła go bardziej niż dotychczas. Rozważanych jest kilka możliwości rozwiązań, aby rura wytrzymała aż nie zostanie położona nowa, o czym rząd mówi, że jest to priorytetem. Sytuacja, w której teraz się znajdujemy, spowodowała konieczny nacisk na to, aby trwałe rozwiązanie zostało realizowane jak najszybciej.

W tym samym czasie jest gotowy plan dostarczenia wody krótko czasowo, jeżeli wodociąg pęknie. Jasne jest, że mamy pole do działań w odpowiednim czasie i zapewnienie, aby woda została dostarczona do domów i firm w przypadku ograniczeń w dopływie wody. Zapas wody zgromadzony jest w mieście tak, jak informował o tym Víðir Reynisson, kierownik ochrony cywilnej w rozmowie z mediami, że woda zostanie dostarczona do wyspy, jeżeli rura pęknie. Największe firmy rybne już przygotowują się do zakupu systemu filtrującego, który produkuje wodę słodką z wody z oceanu, które sprawdzają się dobrze za granicą. Dzięki temu przerób zostanie utrzymany do czasu położenia nowego wodociągu.

W następnych dniach planowane jest ukończenie zamówienia na nowy wodociąg, który powinien zostać wdrążony do użytku najpóźniej latem. Równolegle z tymi zadaniami, które już są wdrążane, zarząd gminy współpracuje z grupą najbardziej wykwalifikowanych osób z ochrony cywilnej, aby zaplanować różne wersje wydarzeń które, mogą się wydarzyć w tej sytuacji.W imieniu gminy Vestmannaeyjar

Íris Róbertsdóttir, burmistrz
Páll Magnússon, prezes rady miasta
Eyþór Harðarson, przedstawiciel rady miasta